Gebruiksvoorwaarden

Belangrijke informatie over huisdieren en de inhoud van deze website
Deze website bevat informatie gerelateerd aan de medische, gezondheids- of fitheidstoestand van huisdieren en de behandeling ervan. Dit materiaal heeft slechts tot doel u te informeren en is niet bestemd om het advies van uw eigen dierenarts of andere medische specialisten te vervangen. U kunt deze informatie niet gebruiken om een diagnose te stellen over gezondheids- of fitheidsproblemen van een huisdier. Raadpleeg altijd uw eigen dierenarts en medische adviseurs.

Restricties op het gebruik van informatie
Deze website is eigendom van en wordt onderhouden door Freshpet. De informatie op Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, freshpetletters.com, FrespetContests.com mag op geen enkele manier vermenigvuldigd, gereproduceerd, heruitgegeven, geupload, gepost, overgedragen, gepresenteerd, vertoond of verspreid worden voor commerciële doeleinden. Het is wel toegestaan een kopie van de informatie voor eigen gebruik op te slaan op uw computer, mits u het copyright en andere eigendomsinformatie respecteert. Ieder ander gebruik van deze informatie is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan informatie te uploaden naar andere websites of deze toegankelijk te maken via een netwerkomgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het internet en gecentraliseerde of peer-to-peer-netwerken. Het is niet toegestaan handelsmerken, servicemerken of handelsnamen die getoond worden op onze website te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freshpet. Behalve de links naar Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com, zoals vermeld in de desbetreffende alinea hieronder, kan de inhoud van de website of van deze gebruiksvoorwaarden niet worden beschouwd als toegestaan, door aanname, uitsluiting of anderszins, of het recht op licenties of recht om handelsmerken, servicemerken of handelsnamen getoond op de website, te gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van Freshpet, of, indien Freshpet niet de rechthebbende partij is, de toestemming van de rechthebbende eigenaar van de respectievelijke rechten.

Beeldmateriaal van mensen, dieren of locaties die op de website worden getoond, zijn eigendom van Freshpet of worden door Freshpet met toestemming gebruikt. Het gebruik van dergelijk beeldmateriaal, door u of door iemand die van u toestemming heeft gekregen, is verboden, tenzij het gebruik specifiek onder deze gebruiksvoorwaarden valt, of als elders op de website hiervoor specifiek toestemming wordt gegeven. Oneigenlijk gebruik van beeldmateriaal wordt bestraft volgens de geldende wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wet- en regelgeving voor handelsmerken, persoonsbescherming en publiciteit.

U dient er nota van te nemen dat Freshpet en zijn licentiegevers hun intellectuele eigendomsrechten actief beschermen en dat u als zodanig gehouden bent aan deze gebruiksvoorwaarden. Heeft u vragen omtrent het gebruik van de website of bent u geïnteresseerd in licenties van Freshpet, neem dan contact met ons op. U vindt de informatie onderaan deze gebruiksvoorwaarden.

Inzendingen
Suggesties, ideeën, opmerkingen, tekeningen, waarnemingen of ander door u aangereikt materiaal of informatie (gezamenlijk genoemd 'inzendingen') zijn exclusief eigendom van Freshpet. Op geen van de inzendingen berust geheimhoudingsplicht door Freshpet. Freshpet en diens aangesloten partners zijn niet aansprakelijk voor welk gebruik of openbaarmaking van inzendingen dan ook. U draagt hierbij het recht op eigendom van de inzendingen exclusief over aan Freshpet, alsmede alle daarbij behorende rechten, aanspraken en belangen. Freshpet is gerechtigd de inzendingen onbeperkt en voor ieder commercieel of ander doel te gebruiken, zonder dat u aanspraak kunt maken op financiële compensatie. U garandeert dat u Freshpet alle rechten verleent op vervoornoemde cessie van inzendingen en dat de inzendingen geen inbreuk maken op de rechten van derden. Daarnaast erkent u dat u afstand doet van alle 'morele rechten' ten aanzien van deze inzendingen.

Niettegenstaande het voorgaande is het verboden inhoud te uploaden, verspreiden of anderszins te publiceren via Freshpet.net, Homestyleselect.com, Delifreshpet.com, met een lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of bedreigend karakter, of met inhoud die privacyrechten schendt, beledigend is, onwettig of anderszins aanstootgevend, aanmoedigt tot het plegen van strafbare feiten, de rechten van partijen schendt, of die op enigerlei andere wijze aanleiding geeft tot aansprakelijkheid of het overtreden van de wet. Hoewel Freshpet zich het recht voorbehoudt de inhoud van de website en door gebruikers geplaatste berichten te monitoren of te herzien, beschouwt Freshpet dit niet als diens verplichting of verantwoordelijkheid.

U erkent en accepteert dat Freshpet volledige medewerking verleent aan de uitvoering van de Wet, de opvolging van gerechtelijke bevelen of aan de sommatie de identiteit te onthullen van personen die dergelijk materiaal publiceren of distribueren, alsmede de identiteit van ieder die op enige andere wijze afbreuk doet aan het gestelde in deze gebruiksvoorwaarden.

Disclaimers
De informatie op deze website wordt aangeboden zonder garanties van welke aard dan ook, ongeacht of deze wettelijk, expliciet of impliciet zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties inzake verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending. Freshpet kan niet garanderen dat de toegang tot de website of de functionaliteiten ervan, onafgebroken, veilig of foutloos plaatsvinden, dat defecten worden verholpen, of dat deze website of de server die de functionaliteiten mogelijk maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Freshpet geeft geen enkele garantie, verklaring of waarborg van welke aard dan ook, omtrent het gebruik of het resultaat van het gebruik van het materiaal op deze website, ander websites of internetdiensten toegankelijk via freshpet.net, freshpet.org, freshpetletters.com, freshpetcontests.com, freshpetvet.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties, verklaringen of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid ervan.

Beperkte aansprakelijkheid
U erkent en accepteert dat het gebruik van de website voor eigen risico is. Onder geen enkele omstandigheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, is Freshpet of diens aangesloten partners (en/of hun respectieve directeuren, functionarissen, managers, medewerkers, agenten en/of vertegenwoordigers) aansprakelijk voor directe, indirecte, of specifieke schade en gevolgschade of punitieve schadevergoedingen die voortvloeien uit het gebruik van, of het onvermogen materiaal van deze website te gebruiken, ook wanneer Freshpet of diens bevoegde vertegenwoordiger in kennis is gesteld van dergelijke schade. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Freshpet of diens aangesloten partners (en/of hun respectieve directeuren, functionarissen, managers, medewerkers, agenten en/of vertegenwoordigers) voor alle schade, verliezen en redenen voor actie (ongeacht of deze contractueel of onrechtmatig is (met inbegrip van maar niet beperkt tot verwaarlozing) of anderszins) hoger zijn dan het bedrag dat u mogelijk heeft betaald voor de toegang tot deze website.

In sommige rechtsgebieden is het uitsluiten van impliciete garanties of de beperking van bepaalde vormen van aansprakelijkheid en schade niet toegestaan, waardoor sommige van de hierbovengenoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Overige bepalingen
De software van deze website is onderworpen aan Amerikaanse wet- en regelgeving voor export die van tijd tot tijd wijzigt. Geen enkel materiaal van deze website mag worden gedownload of geëxporteerd (i) naar (een inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Iran, Syrië, Soedan, of enig ander land voor wie in de Verenigde Staten een handelsembargo geldt, of (ii) aan personen die zijn opgenomen in de lijst Specially Designated Nationals (lijst van specifieke nationaliteiten) van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, of op de lijst Table of Deny Orders (lijst van geblokkeerde personen) van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken. Indien u materiaal van deze website downloadt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u geen inwoner of staatsburger bent van de landen genoemd in deze lijsten.

Vrijwaring
U gaat ermee akoord Freshpet, diens aangesloten partners en diens respectieve directeuren, functionarissen, managers, medewerkers, agenten en/of vertegenwoordigers, schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke vorm van aansprakelijkheid, schade of verlies, eis tot schadevergoeding of vergoeding van andere kosten, waaronder begrepen redelijke vergoedingen voor rechtsbijstand, die voortvloeit uit inbreuk uwerzijds op de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Link naar Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com
Freshpet verleent een niet-exclusieve, beperkte licentie aan eigenaren van websites die links met tekstadvertenties op hun websites plaatsen met onze domeinnaam, of links plaatsen die onze banner bevatten (licentiehouders) om verbinding tot stand te brengen tussen diens website en Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com. Links naar Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com, anders dan links met tekstadvertenties die onze domeinnaam bevatten of links die de banner bevatten, zijn verboden. Het materiaal op de website van de licentiehouder impliceert of houdt geen enkele connectie of relatie in met Freshpet en impliceert op geen enkele wijze dat materiaal van de websites Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com, wordt onderhouden binnen de website van de licentiehouder.

Wijzigingen of aanpassingen met betrekking tot de domeinnaam of banner zijn niet toegestaan. Het gebruik van de domeinnaam of banner voor doeleinden anders dan het tot stand brengen van contact met Freshpet.net, Freshpet.org, Freshpetvet.com, FreshpetLetters.com, FreshpetContests.com, is uitdrukkelijk verboden. De domeinnaam en banner mogen op geen enkele wijze in verband worden gebracht met obscene, schandalige, opruiende, pornografische, grove, lasterlijke of onwettige websites of materiaal, of op andere wijzen die de naam, reputatie en goodwill van Freshpet en diens aangesloten partners en hun producten negatief beïnvloeden, of die Freshpet en diens aangesloten partners blootstellen aan welke vorm van aansprakelijkheid dan ook. Freshpet maakt aanspraak op en behoudt zich alle rechten voor op Freshpet handelsnamen, handelsmerken en logo's, auteursrechten en ander intellectueel eigendom met betrekking tot de domeinnaam en de banner. Fresh behoudt zich het recht voor de licentie zonder opgaaf van redenen in te trekken. Na ontvangst van onze mededeling dient u het gebruik van de domeinnaam, de grafische banner en de link naar de websites te staken. Het gebruik van handelsmerken, handelsnamen, banners, auteursrechtelijk beschermd materiaal, of ieder ander intellectueel eigendom van Freshpet, voor welk doel dan ook, is uitdrukkelijk verboden.

U kunt geen aanspraak maken op financiële vergoedingen of schadeloosstellingen indien u verbinding maakt met de website van Feshpet, of indien u de Freshpet banner gebruikt. Freshpet is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of aansprakelijkheid die ontstaat door of voortvloeit uit uw gebruik van de link, domeinnaam of banner, inclusief maar niet beperkt tot computervirussen, technische gebreken, gebreken in hardware of software van welke aard dan ook, verlorengegane of niet-beschikbare netwerkverbindingen, of gebrekkige, incomplete, vervormde of vertraagde dataoverdracht. Het toekennen van licenties mag nimmer en op geen enkele wijze worden beschouwd als goedkeuring van Freshpet ten aanzien van materiaal op websites die onze domeinnaam, banner of ander materiaal bevatten waarop interlectueel eigendom van toepassing is.

Het gebruik van onze domeinnaam en de banner op de website die onze handelsna(a)m(en) bevatten houdt in dat de eigenaar van de website instemt met deze gebruiksvoorwaarden.